HP LaserJet 3055 All in One Printer - อุปกรณ์สิ้นเปลือง

background image

อุปกรณสิ้นเปลือง

ชื่อผลิตภัณฑ

คําอธิบาย

หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพสีดํา

คาเฉลี่ยในการพิมพของตลับหมึกพิมพมาตรฐาน
คือประมาณ

2000 หนา (HP LaserJet 3050

all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-
วัน

) และ HP LaserJet 3052/3055 all-in-

one (HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-
วัน

)) และ 2500 หนา (HP LaserJet 3390

all-in-one (HP LaserJet 3390 ออลล-อิน-
วัน

) และ HP LaserJet 3392 all-in-one

(HP LaserJet 3392 ออลล-อิน-วัน)) สวน
จํานวนที่แทจริงที่พิมพไดจะขึ้นอยูกับการใช

Q2612A (HP LaserJet 3050 all-in-one (
HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน) และ
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-วัน))