HP LaserJet 3055 All in One Printer - การสร้างและการใช้ลายน้ำ

background image

การสรางและการใชลายน้ํา

ลายน้ําคือขอความที่พิมพเปนพื้นหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

การใชลายน้ําที่มีอยู

1.

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่

การเขาสูไดรเวอรเครื่องพิมพ

)

2.

จากแถบ ลักษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

3.

คลิกลายน้ําที่คุณตองการใช

4.

หากคุณตองการใหลายน้ําปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

5.

คลิก ตกลง เครื่องพิมพจะไดรับการตั้งคาใหพิมพลายน้ําตามที่คุณเลือก

ในการลบลายน้ํา ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา