HP LaserJet 3055 All in One Printer - Slovník pojmů

background image

Slovník pojmů

ADF Automatický podavač dokumentů. ADF umožňuje automaticky podávat předlohy do zařízení při kopírování,
skenování nebo faxování.

adresa URL URL (Uniform resource locator) určuje globální adresu dokumentů a zdrojů v Internetu. První část
adresy označuje protokol, který se má použít. Druhá část určuje adresu IP nebo název domény, kde je zdroj
umístěn.

čárka (,) Čárka ve vytáčeném čísle faxu označuje, že zařízení vloží v tomto bodě vytáčení pauzu.

DIMM Modul DIMM (Dual inline memory module) je malá elektronická deska, která obsahuje paměť. Modul SIMM
(single in-line memory module) poskytuje 32bitový přístup do paměti, zatímco modul DIMM umožňuje 64bitový
přístup.

dpi (dots per inch, tj body na palec) Měřítko rozlišení, které se používá při tisku. Více bodů na palec obvykle
znamená vyšší rozlišení, lépe viditelné detaily obrázku a větší velikost souboru.

DSL Jedná se o technologii (Digital Subscriber Line), která umožňuje vysokorychlostní přímé připojení
k Internetu prostřednictvím telefonních linek.

el. pošta (e-mail) Zkratka elektronické pošty. Software, který umožňuje elektronicky přenášet zprávy
v komunikační síti.

fax Zkratka slova faksimile. Elektronické kódování tištěné stránky a přenos elektronické stránky pomocí telefonní
linky. Software zařízení umožňuje odeslat položky elektronickým faxovým programům, které vyžadují modem a
faxový software.

formát souboru Způsob, jakým program nebo sada programů uspořádává obsah souboru.

funkce faxu Jedná se o úlohy související s faxováním, které jsou prováděny z ovládacího panelu, ze softwaru
ovlivňujícího pouze aktuální úlohu nebo jsou prováděny pouze jednou před návratem do stavu Připraveno,
například vymazání paměti. Uvedené funkce najdete v samostatné části nabídky na ovládacím panelu.

HP ToolboxFX Panel nástrojů HP ToolboxFX je webová stránka, která se otevře ve webovém prohlížeči.
Umožňuje přístup k nástrojům pro správu zařízení a odstraňování problémů, integrovanému webovému serveru
a dokumentaci související se zařízením. Panel nástrojů HP ToolboxFX nepodporuje operační systémy Windows
98, Windows Me a Macintosh.

charakteristické vyzvánění Jedná se o službu, kterou nabízí některé telefonní společnosti v některých zemích/
oblastech a která umožňuje nastavit u jediné telefonní linky dvě nebo tři telefonní čísla. Každému telefonnímu číslu
je přiřazen jiný způsob vyzvánění a faxové zařízení lze nakonfigurovat na rozpoznání charakteristického vyzvánění
čísla faxu.

ISDN ISDN (Integrated Services Digital Network) představuje sadu mezinárodně zavedených standardů pro
digitální komunikaci typu end-to-end v rámci veřejné telefonní sítě.

CSWW

Slovník pojmů

401

background image

kompletace Postup, kdy se úlohy s více kopiemi tisknou v sadách. Pokud je zvolena funkce kompletování,
zařízení vytiskne celou sadu a pak tiskne další kopie. V opačném případě zařízení vytiskne zadaný počet kopií
jedné stránky a pokračuje v tisku dalších stránek.

kontrast Rozdíl mezi tmavými a světlými oblastmi obrázku. Čím nižší je číselná hodnota, tím více se odstíny
podobají. Čím je číselná hodnota vyšší, tím více se odstíny odlišují.

nastavení faxu Možnosti související s faxem, které po nastavení nebo změně zachovávají zvolenou hodnotu,
dokud ji znovu nezměníte. Jako příklad lze uvést počet opakování vytáčení obsazené linky, který je v zařízení
nastaven. Uvedené možnosti nastavení najdete v samostatné části nabídky na ovládacím panelu.

ovladač tiskárny Ovladač tiskárny je program, který jiným programům poskytuje přístup k funkcím zařízení.
Ovladač tiskárny překládá formátovací příkazy programu (jako například konce stránek a nastavení písma) do
jazyka tiskárny (jako například PostScript nebo PCL). Potom tiskový soubor odešle do zařízení.

pixely na palec (ppi) Měřítko rozlišení, které se používá při skenování. Více pixelů na palec obvykle znamená
vyšší rozlišení, lépe viditelné detaily obrázku a větší velikost souboru.

pobočková ústředna (PBX) Jedná se o systém přepínání telefonních linek malého rozsahu využívaný velkými
podniky nebo institucemi, který slouží ke spojení všech telefonních linek v rámci organizace. Pobočková ústředna
také spojuje veřejně přepojované telefonní sítě (PSTN), a to ručně nebo vytáčením v závislosti na způsobu
nastavení příchozích či odchozích volání v linkách. Obvykle takové zařízení není pronajato telefonní společností,
ale spíše je vlastní zákazník.

polotóny Typ obrázku, který napodobuje stupně šedi uspořádáním různého počtu teček. Silně zbarvené oblasti
obsahují hodně teček, zatímco světlejší oblasti obsahují menší počet teček.

prohlížeč Zkrácené označení webového prohlížeče, což je program, který umožňuje vyhledat a zobrazit webové
stránky.

propojení Spojení s programem nebo zařízením, které umožňuje odeslat informace z programu zařízení jiným
programům, jako například propojení elektronické pošty, elektronického faxu a OCR.

přepěťová ochrana Zařízení, které chrání zdroj napájení a komunikační linky před elektrickým přepětím.

Readiris Program pro OCR (optické rozpoznávání písma), který vyvinula společnost I.R.I.S. Dodává se spolu
s programy zařízení.

rozlišení Ostrost obrázku, která se měří v bodech na palec (dpi). Čím je hodnota dpi větší, tím je rozlišení vyšší.

sdílená linka Telefonní linka, která je určena pro hovory i faxová volání.

software pro OCR (optické rozpoznávání písma) Software pro OCR převádí elektronický obraz textu, jako
například skenovaný dokument, do podoby, kterou lze použít v textovém procesoru, tabulkovém kalkulátoru nebo
databázovém programu.

Správce HP Jedná se o obrazovku softwaru, pomocí které lze zpracovávat dokumenty. Jakmile je dokument
vložen do automatického podavače dokumentů (ADF) a počítač je přímo připojen k zařízení, zobrazí se na
obrazovce počítače program Správce HP, který zahájí faxování, kopírování nebo skenování.

stupně šedi Odstíny šedi, které znázorňují světlé a tmavé části obrázku, pokud je barevný obrázek převeden
na stupně šedi. Barvy jsou reprezentovány různými odstíny šedi.

TWAIN Oborový standard skenerů a příslušných programů. Použijete-li skener vyhovující specifikaci TWAIN
s programem vyhovujícím této specifikaci, lze skenování spustit přímo z programu.

USB Rozhraní USB (Universal serial bus) je standard, který vyvinula organizace USB Implementers Forum, Inc.,
pro propojení počítačů a periférií. Rozhraní USB je určeno k současnému připojení více periferií k jednomu portu
USB počítače.

402

Slovník pojmů

CSWW

background image

veřejně přepojovaná telefonní síť (PSTN) Celosvětová telefonní síť nebo část této sítě. Uživatelům jsou
přiřazena jedinečná telefonní čísla, která jim umožňují spojení s veřejně přepojovanou telefonní sítí
prostřednictvím společností pro místní telefonickou komunikaci. Uvedené sousloví se vztahuje na doprovodné
datové nebo jiné než telefonní služby, původně provozované prostřednictvím standardních telefonních signálů a
obvyklým způsobem přepojovaných meziměstských telefonních obvodů.

vodoznaky Vodoznak přidává text na pozadí vytištěného dokumentu. Chcete-li například informovat o tom, že
je dokument důvěrný, lze na pozadí vytisknout text “Důvěrné.” Můžete si vybrat ze sady předem definovaných
vodoznaků a můžete změnit písmo, velikost, úhel a styl. Tiskárna může umístit vodoznak pouze na první stránku
nebo na všechny stránky.

vše v jednom (multifunkční zařízení) Označení zařízení HP, která mohou provádět několik funkcí, například
tisk, faxování, kopírování a skenování.

vyhrazená linka Telefonní linka, která je výhradně určena pro hovory nebo faxová volání.

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) je struktura zpracování obrázků, která je k dispozici v operačních
systémech Windows Me a Windows XP. Používáte-li skener vyhovující specifikaci WIA, můžete spustit skenování
přímo z operačního systému.

CSWW

Slovník pojmů

403

background image

404

Slovník pojmů

CSWW