HP LaserJet 3055 All in One Printer - Prohlášení o omezené záruce na tiskové kazety

background image

Prohlášení o omezené záruce na tiskové kazety

U tohoto výrobku společnosti HP je zaručeno, že se u něj nevyskytnou žádné vady materiálu ani
zpracování.

Záruka se nevztahue na výrobky, které (a) byly doplněny, renovovány, repasovány nebo s nimi bylo
libovolným způsobem manipulováno, (b) vykazují problémy v důsledku nesprávného použití,
nevhodného skladování nebo provozu mimo rozsah publikovaných specifikací prostředí výrobku
tiskárny, nebo (c) se vyznačují opotřebením kvůli běžnému používání.

Chcete-li získat záruční služby, vraťte prosím výrobek na místo prodeje (s písemným popisem problému
a ukázkami tisku), nebo se obraťte na péči o zákazníky společnosti HP. Společnost HP podle svého
uvážení vadný výrobek vymění, nebo vrátí kupní cenu.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JE VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA VÝHRADNÍ A
NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, AŤ JIŽ
VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO ODVOZENÉ. SPOLEČNOST HP ZEJMÉNA ODMÍTÁ JAKÉKOLIV
ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI
PRO URČITÝ ÚČEL.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO
ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU
ČI JINÉ SKUTEČNOSTI.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO
ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ
PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

CSWW

Prohlášení o omezené záruce na tiskové kazety

379