HP LaserJet 3055 All in One Printer - Server Windows NT 4.0

background image

Server Windows NT 4.0

Použití služby DHCP v systému Windows NT 4.0 Server

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru Windows NT 4.0, proveďte následující kroky:

1.

V systému Windows NT Server otevřete okno Správce programů a poklepejte na ikonu Správce
sítě
.

2.

Poklepáním na ikonu Správce DHCP otevřete toto okno.

3.

Vyberte položku Server a vyberte příkaz Přidat server.

4.

Zadejte adresu IP serveru a klepnutím na tlačítko OK se vraťte do okna Správce DHCP.

5.

V seznamu serverů DHCP klepněte na přidaný server, vyberte možnost Obor a vyberte možnost
Vytvořit.

6.

Vyberte možnost Nastavit fond adres IP. V části Fond adres IP určete rozsah adres IP zadáním
počáteční adresy IP do pole Počáteční adresa a koncové adresy IP do pole Koncová adresa.
Zadejte také masku podsítě, do které fond adres IP patří. Počáteční a koncová adresa IP definují
krajní body fondu adres přiřazeného tomuto oboru.

Poznámka

V případě potřeby můžete z oboru vyjmout určité rozsahy adres IP.

7.

V části Doba trvání zápůjčky vyberte možnost Neomezená a klepněte na tlačítko OK. Společnost
Hewlett-Packard doporučuje, aby byly všem zařízením přiděleny neomezené doby zapůjčení, což
vyloučí problémy vyplývající z měnících se adres IP. Mějte však na paměti, že udělením
neomezené doby zapůjčení pro určitý obor získají všichni klienti v daném oboru neomezené
zápůjčky. Chcete-li, aby měli klienti v síti časově omezená zapůjčení, můžete dobu trvání nastavit
na konečnou. Měli byste však všechna zařízení konfigurovat jako rezervované (vyhrazené) klienty
pro daný obor.

8.

Pokud jste v předchozím kroku přiřadili neomezené zápůjčky, tento krok vynechejte. V opačném
případě vyberte položky Obor a Přidat rezervaci. Nyní můžete všechna zařízení nastavit jako

CSWW

Použití protokolu DHCP

161

background image

rezervované klienty. Pro každé zařízení proveďte v okně Přidat rezervovaného klienta následující
kroky, kterými vytvoříte pro dané zařízení rezervaci:

a.

Zadejte vybranou adresu IP.

b.

Vyhledejte adresu MAC nebo hardwarovou adresu na konfigurační stránce a zadejte ji do
pole Jedinečný identifikátor.

c.

Zadejte název klienta (přípustný je libovolný název).

d.

Pomocí tlačítka Přidat přidejte rezervovaného klienta. Chcete-li odstranit rezervaci, vyberte
v okně Správce DHCP možnost Obor a vyberte možnost Aktivní zapůjčení adres. V okně
Aktivní zapůjčení adres klepněte na rezervaci, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na
tlačítko Odstranit.

9.

Klepnutím na tlačítko Zavřít se vraťte do okna Správce DHCP.

10.

Pokud nemáte v plánu používat službu WINS (Windows Internet Naming Service), přeskočte tento
krok. V opačném případě proveďte při konfiguraci serveru DHCP následující kroky:

a.

V okně Správce DHCP vyberte položku Možnosti DHCP a vyberte jednu z následujících
možností:

Obor—chcete-li využívat službu WINS pouze ve zvoleném oboru.

Globální—chcete-li využívat službu WINS ve všech oborech.

b.

Přidejte server do seznamu Aktivní volby. Ze seznamu Nepoužité volby v okně Možnosti
DHCP vyberte možnost Servery WINS/NBNS (044). Vyberte možnost Přidat a klepněte na
tlačítko OK. Může se zobrazit upozornění se žádostí o nastavení typu uzlu. To provedete v
kroku 10d.

c.

Nyní musíte zadat adresu IP serveru WINS následujícím způsobem:

Vyberte položku Hodnota a pak Upravit pole.

V části Editor pole adres IP odstraňte pomocí tlačítka Odebrat všechny nežádoucí
adresy nastavené v minulosti. Poté zadejte adresu IP serveru WINS a klepněte na
tlačítko Přidat.

Po zobrazení adresy v seznamu adres IP klepněte na tlačítko OK. Tím se vrátíte do okna
Možnosti DHCP. Pokud je přidaná adresa zobrazená v seznamu adres IP (v dolní části
okna), přejděte ke kroku 10d. V opačném případě zopakujte krok 10c.

d.

Ze seznamu Nepoužité volby v okně Možnosti DHCP vyberte možnost Typ uzlu WINS/NBT
(046)
. Volbou Přidat přidejte tento typ uzlu do seznamu Aktivní volby. Do pole Bajt zadejte
hodnotu 0x4, tj. smíšený uzel, a klepněte na tlačítko OK.

11.

Klepnutím na tlačítko Zavřít ukončete aplikaci Správce programů.

162

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW