HP LaserJet 3055 All in One Printer - Úprava formátu kopie

background image

Úprava formátu kopie

Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Zmenšit/Zvětšit

.

2.

Zvolte velikost, na kterou chcete zmenšit nebo zvětšit kopie v této úloze.

Poznámka

Pokud zvolíte možnost Vlastní: 25-400 %, zadejte pomocí alfanumerických

tlačítek procenta.

Pokud zvolíte možnost 2 strany na list nebo 4 strany na list, vyberte orientaci (na výšku
nebo na šířku).

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování.

Stisknutím tlačítka se volba uloží, aniž by se zahájilo kopírování.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Po

tuto dobu se na displeji ovládacího panelu zobrazuje zpráva Nastavení = vlastní.

Je nutné nastavit výchozí formát médií ve vstupním zásobníku tak, aby se shodoval s velikostí
výstupu, jinak se může stát, že bude část kopie oříznuta.

120

Kapitola 7 Kopírování

CSWW

background image

Nastavení výchozího formátu kopií

Poznámka

Výchozí velikost kopie je velikost, na jakou jsou normálně kopie zmenšeny nebo

zvětšeny. Pokud ponecháte výchozí nastavení velikosti, tj. Předloha = 100 %, všechny kopie
budou mít stejnou velikost jako předloha.

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Výchozí zmenšení/zvětšení a pak stiskněte tlačítko

.

4.

Zvolte pomocí tlačítka

<

nebo

>

, jak chcete normálně zmenšovat nebo zvětšovat kopie.

Poznámka

Zvolíte-li možnost Vlastní: 25-400 %, zadejte procento původní velikosti, jaké

mají normálně kopie mít.

Pokud zvolíte možnost 2 strany na list nebo 4 strany na list, vyberte orientaci (na výšku
nebo na šířku).

5.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

CSWW

Zmenšování a zvětšování kopií

121