HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna výběru zásobníku (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Změna výběru zásobníku (HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom)

Zařízení je nastaveno na automatické zavádění médií ze vstupních zásobníků, které nějaká média
obsahují. Zařízení vždy zavádí média z prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1), pokud jsou v
zásobníku 1 vložena média. Pokud v zásobníku 1 nejsou média, zařízení se pokusí zavést média ze
zásobníku 3, pokud je nainstalován, a poté ze zásobníku 2.

Změnou nastavení výběru zásobníku můžete určit, jaký zásobník chcete použít. Dostupná nastavení
jsou: Automatická. volba, Zásobník 1, Zásobník 2 a Zásobník 3.

Poznámka

Možnost Zásobník 3 je k dispozici pouze pokud je nainstalován zásobník 3.

Změna výběru zásobníku pro aktuální úlohu

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Výběr zásobníku

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte vstupní zásobník, který chcete použít.

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování.

Stisknutím tlačítka se volba uloží, aniž by se zahájilo kopírování.

Změna výchozího nastavení výběru zásobníku

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Výběr vých. zásobníku a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte nastavení zásobníku a poté stiskněte tlačítko .

130

Kapitola 7 Kopírování

CSWW

background image

Kopírování fotografií a knih (pouze HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Kopírování fotografie

Poznámka

Fotografie je vhodné kopírovat ze skleněné desky skeneru zařízení HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom, nikoliv z automatického podavače dokumentů.

1.

Zvedněte víko skeneru a položte fotografii lícem dolů na skleněnou desku skeneru tak, aby levý
horní roh fotografie lícoval s pravým dolním rohem skla.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

2.

Opatrně zavřete víko.

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

.

Kopírování knihy

1.

Zvedněte víko a položte knihu na skleněnou desku skeneru tak, aby kopírovaná stránka byla v
pravém dolním rohu skla.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

CSWW