HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna počtu kopií

background image

Změna počtu kopií

Výchozí počet kopií můžete nastavit na jakoukoliv hodnotu od 1 do 99.

Změna počtu kopií pro aktuální úlohu (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

1.

Pomocí alfanumerických tlačítek na ovládacím panelu zařízení zadejte počet kopií (mezi 1 a 99),
které chcete v aktuální úloze vytvořit.

2.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

zahájíte kopírování vaší úlohy.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování.

Po tuto dobu se na displeji ovládacího panelu zobrazuje zpráva Nastavení = vlastní.

Změna počtu kopií pro aktuální úlohu (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Počet kopií

.

2.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte počet kopií (mezi 1 a 99), které chcete v aktuální úloze
vytvořit.

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

zahájíte kopírování vaší úlohy.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování.

Po tuto dobu se na displeji ovládacího panelu zobrazuje zpráva Nastavení = vlastní.

Změna výchozího počtu kopií

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Výchozí počet kopií a pak stiskněte tlačítko .

4.

K zadání výchozího počtu kopií (mezi 1 a 99) použijte alfanumerická tlačítka.

5.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí hodnota počtu kopií nastavená od výrobce je 1.

122

Kapitola 7 Kopírování

CSWW