HP LaserJet 3055 All in One Printer - Soulad s normou FCC

background image

Soulad s normou FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B a je v souladu s limity části
15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při umístění
v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence.
Pokud instalace tohoto zařízení není provedena podle pokynů, zařízení může způsobovat rušení
rádiového spojení. Nelze však zaručit, že k rušení v některém konkrétním případě nedojde. Pokud
zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím tohoto
zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit některými z následujících kroků:

Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.

Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika pro opravy radiopřijímačů nebo
televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností

Hewlett-Packard, mohou způsobit neplatnost oprávnění uživatele provozovat tohoto zařízení.

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného
kabelu.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 68. Na zadní straně tohoto zařízení je umístěn štítek
obsahující kromě jiných informací také registrační číslo FCC a ekvivalentní číslo vyzváněče (REN –
Ringer Equivalence Number) tohoto zařízení. Tyto údaje musíte na požádání sdělit svému poskytovateli
telekomunikačních služeb. Číslo REN se používá k určení počtu zařízení, které lze připojit k telefonní
lince. Je-li číslo REN příliš vysoké, může se stát, že zařízení nebudou reagovat na příchozí hovory.
Součet všech čísel REN by zpravidla neměl být vyšší než pět (5,0). Počet zařízení, která můžete
maximálně připojit ke své telefonní lince (tj. součet čísel REN) zjistíte od svého poskytovatele
telekomunikačních služeb.

Pro provoz zařízení se používají následující konektory USOC: RJ11C.

Telefonní kabel vyhovující standardu FCC a modulární konektor je součástí dodávky tohoto zařízení.
Toto zařízení je určeno pro připojení do telefonní sítě nebo vlastní komunikační sítě přes kompatibilní
modulární konektor, který vyhovuje části 68 pravidel FCC. Toto zařízení nelze používat v rámci
telekomunikačních služeb fungujících na mince. Připojení k účastnickým linkám se řídí státními tarify.
Pokud toto zařízení způsobuje rušení veřejné telefonní sítě, může vás poskytovatel telekomunikačních
služeb v předstihu upozornit, že bude nezbytné dočasně přerušit poskytování služby. Pokud však
oznámení předem není možné, budete informováni co nejdříve. Poskytovatel telekomunikačních služeb
vás rovněž upozorní na vaše právo podat stížnost k Federální komisi pro komunikaci (FCC), pokud se
budete domnívat, že je taková stížnost oprávněná. Váš poskytovatel telekomunikačních služeb je
oprávněn provádět změny ve svých zařízeních a službách, které by mohly mít dopad na funkčnost
vašeho zařízení. Pokud taková situace nastane, bude vás poskytovatel telekomunikačních služeb
předem informovat, jaké změny budete muset provést, aby nedošlo k přerušení poskytovaných služeb.
V případě potíží s tímto zařízením naleznete telefonní čísla na servisní střediska a informace o záruce
na začátku této příručky. Pokud bude vaše zařízení způsobovat rušení veřejné telefonní sítě, může vás
poskytovatel telekomunikačních služeb vyzvat, abyste do doby, než se podaří problém odstranit,
zařízení od telefonní sítě odpojili. Zákazníci mohou provádět následující opravy: Vyměňovat původní
vybavení, které bylo součástí zařízení, například tiskové kazety, podpěry pro zásobníky a přihrádky,
napájecí kabel a telefonní kabel. Doporučuje se, aby zákazníci připojili toto zařízení do elektrické

388

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

zásuvky přes bleskojistku. Tím lze zabránit poškození zařízení způsobenému blesky a jinými
přepěťovými špičkami v místě instalace.