HP LaserJet 3055 All in One Printer - Další informace

background image

Další informace

Na adrese

www.hp.com/go/environment

nebo

www.hp.com/hpinfo/community/environment/

productinfo/safety

získáte další informace o následujících tématech týkajících se životního prostředí.

dokument o ekologickém profilu tohoto výrobku a mnoha dalších podobných výrobků HP,

závazek společnosti Hewlett Packard chránit životní prostředí,

systém ekologické správy společnosti Hewlett Packard,

program společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí doby
životnosti,

MSDS

392

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

Zákon na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb

(Spojené státy)

Zákon na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb z roku 1991 uvádí, že odeslání jakékoli zprávy
z počítače nebo z jiného elektronického zařízení včetně faxových přístrojů je nezákonné, neobsahuje-
li odesílaná zpráva v horní nebo dolní části každé přenášené stránky nebo na první stránce přenosu
datum a čas odeslání a identifikaci fyzické či právnické osoby, která zprávu odesílá, a číslo telefonu, ze
kterého je zpráva odesílána, nebo číslo telefonu fyzické či právnické osoby. (Uvedené číslo telefonu
nesmí být typu 900 ani žádné jiné číslo, za které jsou účtovány poplatky překračují místní nebo dálkové
hovory.)

CSWW