HP LaserJet 3055 All in One Printer - Požadavky IC CS-03

background image

Požadavky IC CS-03

Upozornění: Kanadský oborový štítek určuje certifikované zařízení. Tato certifikace znamená, že
zařízení splňuje určité ochranné, provozní a bezpečnostní požadavky telekomunikační sítě, které jsou
uvedeny v příslušných dokumentech technických požadavků na koncová zařízení. Ministerstvo
nezaručuje, že zařízení bude fungovat tak, aby byl uživatel spokojen. Uživatelé by měli před instalací
zařízení zkontrolovat, zda je připojení zařízení k vybavení místní telekomunikační společnosti přípustné.
Při instalaci zařízení musí být také použit přijatelný způsob připojení. Zákazník by si měl být vědom, že
splnění výše uvedených podmínek nemusí v některých situacích zabránit snížení kvality služby. Opravy
certifikovaných zařízení by měly být koordinovány zástupcem, kterého určí dodavatel. Provede-li
uživatel jakékoli opravy nebo změny tohoto zařízení nebo jeho funkcí, může telekomunikační společnost
požadovat odpojení tohoto zařízení. Uživatelé by ve vlastním zájmu měli zajistit, aby uzemnění
rozvodné elektrické sítě, telefonní linky a vnitřní systém kovových vodovodních trubek, pokud existuje,
byla navzájem propojena. Toto opatření je důležité především na venkově.

UPOZORNĚNÍ

Uživatelé by se neměli pokoušet o toto propojení sami, měli by se obrátit na

odborníka nebo na příslušný kontrolní úřad. Číslo REN (Ringer Equivalence Number) tohoto
zařízení je 0.7.

Upozornění: Číslo REN přiřazené každému koncovému zařízení poskytuje údaje o maximálním počtu
koncových zařízení, které lze k telefonnímu rozhraní připojit. Zakončení v rozhraní se může skládat z
libovolné kombinace zařízení, která musí splňovat jediný požadavek: Součet čísel REN všech zařízení
nesmí být větší než 5 (5.0). Standardní kód uspořádání připojení (typu telefonního konektoru) pro
zařízení s přímým připojením je CA11A.

394

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW