HP LaserJet 3055 All in One Printer - Potíže s odesíláním faxů

background image

Potíže s odesíláním faxů

Problém

Příčina

Řešení

V průběhu faxování se zastaví podávání
dokumentu.

Maximální délka stránky, kterou lze
zavést, je 381 mm. Faxování delších
stránek se zastaví na délce 381 mm (15
palců).

Vytiskněte dokument na kratší média.

Pokud nedošlo k uvíznutí papíru a
neuplynula ještě minuta, chvíli počkejte
a teprve pak stiskněte tlačítko

Zrušit

.

Pokud došlo k uvíznutí papíru,
postupujte podle pokynů v části

Odstranění uvíznutého papíru

. Po

odstranění problému spusťte úlohu
znovu.

Pokud je médium příliš malé, může
uvíznout v automatickém podavači
dokumentů (ADF).

Použijte skleněnou desku skeneru.
Minimální formát média v automatickém
podavači dokumentů je 127 x 127 mm.

Pokud došlo k uvíznutí papíru,
postupujte podle pokynů v části

Odstranění uvíznutého papíru

. Po

odstranění problému spusťte úlohu
znovu.

Dochází k přerušení odesílání faxu.

Přijímající faxové zařízení
pravděpodobně nefunguje správně.

Odešlete fax na jiné faxové zařízení.

Pravděpodobně nefunguje telefonní
linka.

Proveďte některý z těchto kroků:

Zvyšte hlasitost na zařízení a na
ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud uslyšíte

oznamovací tón, je telefonní linka
funkční.

Odpojte zařízení od telefonní
zásuvky a připojte do ní telefon.
Vytočením libovolného telefonního
čísla zkontrolujte, zda je telefonní
linka funkční.

344

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

Faxová úloha byla pravděpodobně
přerušena chybou v komunikaci.

Změňte nastavení opakovaného
vytáčení při chybě komunikace na
možnost Zapnuto (viz informace o
změně nastavení opakovaného vytáčení
při chybě komunikace v části

Změna

nastavení opakovaného vytáčení

).

Zařízení přijímá faxy, ale neodesílá je.

Pokud je zařízení připojeno k pobočkové
ústředně, může ústředna generovat
oznamovací tón, který zařízení
nerozpozná.

Deaktivujte nastavení pro rozpoznávání
oznamovacího tónu. Další informace
naleznete v části

Změna detekce

oznamovacího tónu

.

Telefonní spojení je pravděpodobně
nekvalitní.

Opakujte operaci později.

Přijímající faxové zařízení
pravděpodobně nefunguje správně.

Odešlete fax na jiné faxové zařízení.

Pravděpodobně nefunguje telefonní
linka.

Proveďte některý z těchto kroků:

Zvyšte hlasitost na zařízení a na
ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud uslyšíte

oznamovací tón, je telefonní linka
funkční.

Odpojte zařízení od telefonní
zásuvky a připojte k ní telefon.
Vytočením libovolného telefonního
čísla zkontrolujte, zda je telefonní
linka funkční.

Dochází k opakovanému vytáčení
odchozích faxových volání.

Zařízení automaticky opakuje vytáčení
čísla faxu v případě, že jsou možnosti
opakovaného vytáčení nastaveny na
hodnotu Zapnuto.

Chcete-li opakované vytáčení zastavit v
době, kdy zařízení vytáčí číslo, stiskněte
tlačítko

Zrušit

. Informace o zrušení

čekajících faxových úloh získáte v části

Změna výchozího nastavení kontrastu

.

Chcete-li změnit nastavení
opakovaného vytáčení, postupujte podle
pokynů uvedených v části

Změna

nastavení opakovaného vytáčení

.

Odesílané faxy nejsou doručeny do
přijímajícího faxového zařízení.

Přijímající faxové zařízení je
pravděpodobně vypnuto nebo nepracuje
správně z důvodu chyby (například
chybí papír).

Kontaktujte příjemce a zkontrolujte, zda
je cílové faxové zařízení zapnuto a
připraveno na příjem faxu.

Předlohy pravděpodobně nebyly
správně vloženy.

Zkontrolujte, zda jsou původní
dokumenty správně vložené do
vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů nebo na desku
skeneru. Další informace naleznete v
části

Vkládání médií do vstupních

zásobníků

.

Fax je pravděpodobně dosud uložen v
paměti, protože čeká na nové vytočení
obsazené linky, předchozí úlohy čekají
na odeslání nebo je fax nastaven na
odložené odeslání.

Je-li faxová úloha z některého z
uvedených důvodů uložena v paměti,
zobrazí se záznam o této úloze v
protokolu faxu. Vytiskněte protokol
činností faxu (viz část

Tisku protokolu

činností faxu

) a ve sloupci Stav hledejte

úlohy s označením Nevyřízeno.

CSWW

Potíže s faxováním

345

background image

Problém

Příčina

Řešení

Odesílané faxy obsahují na konci každé
stránky blok v odstínu šedé.

Pravděpodobně odesíláte fax z desky
skeneru se špatně nastavenou velikostí
faxové skleněné desky.

Zkontrolujte, zda je nastavení správné.
Další informace naleznete v části

Změna

výchozího nastavení formátu skleněné
desky

.

Na konci každé stránky odesílaných faxů
chybí informace.

Pravděpodobně odesíláte fax z desky
skeneru se špatně nastavenou velikostí
faxové skleněné desky.

Zkontrolujte, zda je nastavení správné.
Další informace naleznete v části

Změna

výchozího nastavení formátu skleněné
desky

.

Zobrazuje se chyba nedostatku paměti.

Patrně odesíláte fax, který je příliš velký,
nebo je nastaveno příliš vysoké rozlišení.

Vyzkoušejte některý z těchto postupů:

Rozdělte velký fax na menší části a
odešlete je samostatně.

Smažte uložené faxy, abyste
uvolnili paměť používanou pro
odchozí faxy.

Nastavte odesílaný fax jako
odložený a zkontrolujte, zda se
odešle celý.

Zkontrolujte, zda používáte nejnižší
nastavení rozlišení (Standard).