HP LaserJet 3055 All in One Printer - Odstraňování problémů s tiskovými médii

background image

Odstraňování problémů s tiskovými médii

Následující problémy s médii mohou způsobit rozdíly v kvalitě, uvíznutí média nebo dokonce poškození
tiskárny.

Problém

Příčina

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo přilnavost toneru Papír obsahuje příliš mnoho vlhkosti, je

příliš hrubý, silný nebo hladký, je

Zkuste použít jiný druh papíru (100 a 250
jednotek Sheffield) se 4 až 6procentním
obsahem vlhkosti.

CSWW

Potíže při tisku

339

background image

Problém

Příčina

Řešení

vytlačovaný nebo ze špatné výrobní
dávky.

Nepotištěná místa, uvíznutí nebo zvlnění
papíru

Papír nebyl skladován vhodným
způsobem.

Papír skladujte naplocho v obalu
odolném proti vlhkosti.

Strany papíru se liší.

Otočte papír.

Nadměrné zvlnění

Papír je příliš vlhký, má nevhodný směr
zrna nebo má strukturu krátkého zrna.

Otevřete zadní výstupní přihrádku nebo
použijte papír s dlouhým zrnem.

Vlastnosti papíru se na jednotlivých
stranách liší.

Otočte papír.

Uvíznutí v zařízení nebo jeho poškození V papíru jsou výřezy nebo perforace.

Používejte papír bez výřezů nebo
perforací.

Problémy s podáváním papíru

Papír má nerovné okraje.

Použijte papír vysoké kvality určený pro
laserové tiskárny.

Vlastnosti papíru se na jednotlivých
stranách liší.

Otočte papír.

Papír obsahuje příliš mnoho vlhkosti, je
příliš hrubý, silný nebo hladký, má
špatnou orientaci zrna, je z krátkých zrn,
je vytlačovaný nebo ze špatné výrobní
dávky.

Zkuste použít jiný druh papíru (100 a 250
jednotek Sheffield) se 4 až 6procentním
obsahem vlhkosti.

Otevřete zadní výstupní přihrádku nebo
použijte papír s dlouhým zrnem.

Tisk je zkosený (zkřivený).

Vymezovače médií pravděpodobně
nebyly správně nastaveny.

Vyjměte ze vstupního zásobníku
všechna média, zarovnejte stoh a pak
média znovu vložte do vstupního
zásobníku. Nastavte vymezovače na
šířku a délku používaného média a
zkuste tisknout znovu.

Podává se více než jeden list najednou.

Zásobník médií je pravděpodobně
přeplněný.

Odeberte ze zásobníku část médií. Další
informace naleznete v části

Vkládání

médií do vstupních zásobníků

.

Média jsou pravděpodobně pomačkaná,
pokroucená nebo poškozená.

Zkontrolujte, zda nejsou média
pomačkaná, pokroucená nebo
poškozená. Zkuste tisknout na médium z
nového nebo jiného balení.

Zařízení nepodává média ze vstupního
zásobníku médií.

Zařízení je pravděpodobně přepnuto do
režimu ručního podávání.

Pokud se na displeji ovládacího
panelu zobrazí zpráva Ruční
podávání
, vytiskněte úlohu
stisknutím tlačítka

.

Zkontrolujte, zda zařízení není v
režimu ručního podávání, a
vytiskněte úlohu znovu.

Podávací válec je pravděpodobně
znečištěný nebo poškozený.

Kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti HP. Další
informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo

na letáku s informacemi o podpoře, který
je dodáván se zařízením.

Ovladač nastavení délky papíru v
zásobníku 2 nebo volitelném zásobníku
3 (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v

Nastavte ovladač nastavení délky papíru
na správnou délku.

340

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

jednom) je nastaven na větší délku, než
je délka média.