HP LaserJet 3055 All in One Printer - Obecné problémy s kvalitou tisku

background image

Obecné problémy s kvalitou tisku

Následující příklady ukazují papír formátu Letter, který tiskárnou prošel krátkou hranou napřed. Tyto
příklady ilustrují problémy, které mohou ovlivnit všechny tisknuté stránky. Následující témata uvádějí
pro každý případ obvyklý důvod a řešení.

Problém

Příčina

Řešení

Tisk je světlý nebo vybledlý.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Může docházet tisková kazeta. Pokud
používáte neoriginální tiskovou kazetu,
nezobrazí se na ovládacím panelu ani na
panelu HP ToolboxFX žádné zprávy.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Pokud tisková kazeta není prázdná ani v
ní nedochází toner, zkontrolujte, zda
není poškozen tonerový válec. Pokud
ano, vyměňte tiskovou kazetu.

Je-li celá stránka světlá, je nastavená
příliš malá hustota nebo může být
zapnutý režim EconoMode.

Nastavte ve vlastnostech zařízení
hustotu tisku a vypněte režim
EconoMode.

Objevují se tonerové skvrny.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Dráha papíru může být znečištěná.

Vyčistěte dráhu papíru. Další informace
naleznete v části

Čištění dráhy papíru

nebo nápovědě online panelu
HP ToolboxFX.

Objevují se nepotištěná místa.

Může být vadný jeden list tiskového
média.

Zkuste úlohu vytisknout znovu.

Obsah vlhkosti papíru je nerovnoměrný
nebo jsou na povrchu papíru vlhká místa.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Balík papíru je vadný. Výrobní proces
může zapříčinit, že některé oblasti
nepřijmou toner.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Tisková kazeta může být vadná.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Středisko služeb

zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

CSWW

Potíže při tisku

335

background image

Problém

Příčina

Řešení

Na stránce jsou svislé pruhy nebo pásy. Tisková kazeta je patrně vadná nebo v ní

dochází toner. Pokud používáte
neoriginální tiskovou kazetu, nezobrazí
se na ovládacím panelu ani na panelu
HP ToolboxFX žádné zprávy.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Míra pokrytí pozadí tonerem je
nepřijatelná.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte jiný papír s nižší gramáží. Viz
část

Technické údaje médií

.

Patrně je nesprávně nainstalován
jednostránkový prioritní vstupní
zásobník.

Zkontrolujte, zda je jednostránkový
prioritní vstupní zásobník na svém místě.

Je nastavena příliš vysoká hustota tisku. Snižte nastavení hustoty tisku pomocí

panelu HP ToolboxFX nebo pomocí
integrovaného webového serveru. Tím
se omezí stínování pozadí.

Velmi suché prostředí (nízká vlhkost)
může zvýšit stínování pozadí.

Zkontrolujte provozní podmínky
zařízení.

Může docházet tisková kazeta. Pokud
používáte neoriginální tiskovou kazetu,
nezobrazí se na ovládacím panelu ani na
panelu HP ToolboxFX žádné zprávy.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Na médiu se objevují tonerové šmouhy.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Pokud je toner rozmazaný na vstupní
hraně papíru, jsou špinavé vymezovače
médií nebo je znečištěná dráha papíru.

Vyčistěte vymezovače médií a dráhu
papíru. Další informace naleznete v části

Čištění dráhy papíru

.

Může docházet tisková kazeta. Pokud
používáte neoriginální tiskovou kazetu,
nezobrazí se na ovládacím panelu ani na
panelu HP ToolboxFX žádné zprávy.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Teplota fixační jednotky může být příliš
nízká.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny
nastaven správný typ média.

Toner se při dotyku snadno rozmazává.

Zařízení není nastaveno pro tisk na typ
médií, na která chcete tisknout.

V ovladači tiskárny zvolte kartu Papír a
položku Typ nastavte tak, aby
odpovídala použitému typu média.
Pokud používáte silný papír, rychlost
tisku se může snížit.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Dráha papíru může být znečištěná.

Vyčistěte zařízení. Další informace
naleznete v části

Čištění zařízení

.

336

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

Zdroj napájení může být vadný.

Zapojte zařízení přímo do elektrické
zásuvky a ne do prodlužovacího kabelu.

Může docházet tisková kazeta. Pokud
používáte neoriginální tiskovou kazetu,
nezobrazí se na ovládacím panelu ani na
panelu HP ToolboxFX žádné zprávy.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Na stránce se opakovaně v pravidelných
intervalech objevují skvrny.

Zařízení není nastaveno pro tisk na typ
médií, na která chcete tisknout.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny
nastaven správný typ média. Pokud
používáte silný papír, rychlost tisku se
může snížit.

Vnitřní části tiskárny mohou být
znečištěny od toneru.

Potíže obvykle zmizí po vytištění
několika dalších stran.

Dráha papíru může být znečištěná.

Vyčistěte zařízení. Další informace
naleznete v části

Čištění zařízení

.

Tisková kazeta může být poškozená.

Objevuje-li se opakovaná chyba na
stejném místě stránky, nainstalujte
novou tiskovou kazetu HP. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Vytištěná stránka obsahuje
deformované znaky.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány
a tvoří vlnitý vzor, může být problém v
laserovém skeneru.

Zkontrolujte, zda se problém objevuje
také na konfigurační stránce. Pokud ano,
kontaktujte středisko služeb zákazníkům
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Středisko služeb

zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Vytištěná stránka je zvlněná nebo
zkroucená.

Zařízení není nastaveno pro tisk na typ
médií, na která chcete tisknout.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny
nastaven správný typ média.

Pokud problémy přetrvávají, vyberte typ
média, který používá nižší teplotu fixační
jednotky, například fólie nebo lehká
média.

Média byla patrně ve vstupním
zásobníku příliš dlouho.

Převraťte média v zásobníku. Otočte
také média ve vstupním zásobníku o
180°.

Dráha papíru kroutí média.

Po otevření zadních výstupních dvířek
se bude tisknout za použití přímé
výstupní dráhy.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Zkroucení papíru může být způsobeno
vysokou teplotou nebo i vlhkostí.

Zkontrolujte provozní podmínky
zařízení.

CSWW

Potíže při tisku

337

background image

Problém

Příčina

Řešení

Text nebo grafika na vytištěné stránce
jsou zkosené.

Média jsou patrně vložena nesprávně
nebo je vstupní zásobník příliš plný.

Zkontrolujte, zda je papír nebo jiné
tiskové médium vloženo správně a zda
vodítka médií nepřiléhají příliš těsně k
médiu nebo nejsou příliš volné. Další
informace naleznete v části

Vkládání

médií do vstupních zásobníků

.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Vytištěná stránka obsahuje zvrásnění
nebo přehyby.

Média jsou patrně vložena nesprávně
nebo je vstupní zásobník příliš plný.

Obraťte papíry ve vstupním zásobníku
nebo je zkuste otočit o 180 stupňů.

Zkontrolujte, zda je papír nebo jiné
tiskové médium vloženo správně a zda
vodítka médií nepřiléhají příliš těsně k
médiu nebo nejsou příliš volné. Další
informace naleznete v části

Vkládání

médií do vstupních zásobníků

.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Dráha papíru kroutí média.

Po otevření zadních výstupních dvířek
se bude tisknout za použití přímé
výstupní dráhy.

Vzduchové bubliny uvnitř obálek mohou
způsobit jejich zvlnění.

Vyjměte obálku, vyrovnejte ji a zkuste
provést tisk znovu.

Kolem vytištěných znaků se objevuje
toner.

Média pravděpodobně nebyla správně
vložena.

Obraťte stoh papíru v zásobníku.

Pokud je kolem znaků rozptýleno velké
množství toneru, může mít papír příliš
vysoký odpor.

Použijte jiný papír, například vysoce
kvalitní papír určený pro laserové
tiskárny. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Obraz z horní části stránky (sytě černý)
se opakuje dále na stránce (šedě).

Tisk obrázku je pravděpodobně ovlivněn
nastavením v aplikaci.

V používané aplikaci změňte tón
(tmavost) pole, ve kterém se opakovaný
obraz objevuje.

V používané aplikaci otočte celou
stránku o 180 stupňů, aby se nejprve
vytiskla světlejší část.

Tisk pravděpodobně ovlivňuje pořadí
tištěných obrázků.

Změňte pořadí, ve kterém se obrázky
tisknou. Světlejší obrázek například
umístěte do horní části stránky a tmavší
obrázek umístěte níž.

338

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

Zařízení je pravděpodobně ovlivněno
přepěťovou ochranou.

Pokud k závadě dojde v rámci tiskové
úlohy později, vypněte zařízení na 10
minut, potom zařízení zapněte a znovu
spusťte příslušnou tiskovou úlohu.